Ubytovací řád

 

 • V den příjezdu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), bez dokladu nemůže být host ubytován. Cenu za ubytování platí host převodem zálohovou fakturou dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu. Po zapsání do návštěvní knihy obdrží klíč od pokoje a hlavního vchodu.
 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 15 hodin a v den odjezdu host opouští pokoj do 10 hodin. Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světlo, uzamkne pokoj a klíče od pokoje vrátí osobně personálu. V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 500 Kč.
 • V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazujeme si právo věci hosta vyklidit a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.
 • Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti před apartmánem. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.
 • V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
 • V apartmánech a ve společných prostorách je zakázáno kouřit. Prostor vyhrazený pro kouření je venku před apartmánem.
 • Ve všech prostorách apartmánu jsou zakázáni domácí mazlíčci.
 • Z bezpečnostních důvodů je na pokojích zakázáno používat vlastních elektrických spotřebičů, kromě spotřebičů pro osobní hygienu a nabíjecích aparátů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice ani přímotopy.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách apartmánu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • V pokoji nebo ve společných prostorách apartmánu nesmí hosté bez souhlasu personálu přemisťovat zařízení a vybavení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Za rozbití či zničení kuchyňského vybavení host uhradí v den odjezdu částku 200 Kč/ks. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti, kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění, i plný poplatek za tyto dny.
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech apartmánu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má provozovatel právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.
 • Host smí využívat nabídku minibaru. V den odjezdu host uhradí částku dle platného ceníku.